Tempoh Menunggu Tuntutan Manfaat Takaful

MANFAAT TEMPOH MENUNGGU

Kematian Akibat Kemalangan

Perlindungan serta-merta (semua pakej)

Kematian Biasa (selain Pakej Berlian)

12 bulan untuk keadaan sedia ada

Perlindungan serta-merta (selain daripada keadaan sedia ada)

Kematian Biasa (Pakej Berlian sahaja)

3 bulan

Keilatan Kekal dan Menyeluruh (Biasa)

12 bulan dari tarikh kuat kuasa (keadaan sedia ada)

Keilatan Kekal dan Menyeluruh (Kemalangan) Perlindungan serta-merta

Keilatan Kekal & Separa* (Pakej Berlian sahaja)

Perlindungan serta-merta

Penyakit Kritikal*

  • 30 hari dari tarikh kuat kuasa
  • 120 hari dari tarikh kuat kuasa(penyakit khusus)

Elaun Kemasukan Hospital*

  • Kemalangan - serta-merta
  • Penyakit - 30 hari dari tarikh kuat kuasa
    - 120 hari dari tarikh kuat kuasa (penyakit khusus)

* Keadaan sedia ada adalah tidak dilindungi.