Pengecualian Bayaran Balik Pembiayaan Bagi Penerima Biaya Yang Memperolehi Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian Kelas Pertama:

  • Penerima biaya mendapat kepujian kelas pertama bagi Ijazah Sarjana Muda.
  • Syarat-syarat kelulusan serta dokumen sokongan bagi pengecualian bayaran balik seperti di Jadual 2.

 

Jadual 2: Syarat Dan Kaedah Kelulusan Pengecualian Bayaran Balik Pembiayaan Pendidikan PTPTN

Tamat Pengajian Sebelum Tahun 2010 Tamat Pengajian mulai 1 Januari 2010
Penerima biaya yang diluluskan tajaan pinjaman pendidikan selepas 1 Julai 2005 dan menamatkan pengajian Ijazah Sarjana Muda dengan memperolehi Kepujian Kelas Pertama atau setaraf dengannya sebelum 1 Januari 2010 berdasarkan kelulusan senat dan memenuhi syarat-syarat berikut:

i. Mengikuti kursus secara sepenuh masa.

ii. Berjaya menamatkan pengajian dalam tempoh yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian pembiayaan pendidikan PTPTN.

iii. Pembiayaan pendidikan PTPTN tidak bertindih dengan sebarang penajaan lain.

iv. Kursus yang diikuti oleh penerima biaya di IPTS telah memperolehi Sijil Perakuan Akreditasi daripada MQA.


Dokumen-dokumen yang perlu disertakan:

i. Akuan Penerima biaya yang telah lengkap diisi.

ii. Salinan Ijazah Sarjana Muda Kepujian Kelas Pertama atau setaraf dengannya yang disahkan IPT berkaitan.

iii. Salinan transkrip keputusan peperiksaan yang disahkan IPT berkaitan.

iv. Bagi penerima biaya IPTS, salinan Sijil Perakuan Akreditasi daripada MQA.

v. Surat pengesahan Kelas Pertama (jika tidak dicatatkan perkataan "Kelas Pertama" pada Ijazah).
Penerima biaya yang menamatkan pengajian Ijazah Sarjana Muda dengan memperolehi Kepujian Kelas Pertama atau setaraf dengannya bermula 1 Januari 2010 berdasarkan kelulusan senat dan memenuhi syarat-syarat berikut:

i. Mengikuti kursus secara sepenuh masa.

ii. Berjaya menamatkan pengajian dalam tempoh yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian pembiayaan pendidikan PTPTN.

iii. Pembiayaan pendidikan PTPTN tidak bertindih dengan sebarang penajaan lain.

iv. Penerima biaya hendaklah mengemukakan permohonan yang lengkap kepada PTPTN dalam tempoh dua belas (12) bulan daripada tarikh pengijazahan semasa konvokesyen.

v. Kursus yang diikuti oleh penerima biaya di IPTS telah memperolehi Sijil Perakuan Akreditasi daripada MQA.

Dokumen-dokumen yang perlu disertakan:

i. Akuan Penerima biaya yang telah lengkap diisi.

ii. Salinan Ijazah Sarjana Muda Kepujian Kelas Pertama atau setaraf dengannya yang disahkan oleh Bahagian Akademik IPT berkaitan.

iii. Salinan transkrip keputusan peperiksaan yang disahkan oleh Bahagian Akademik IPT berkaitan.

iv. Bagi penerima biaya IPTS, salinan Sijil Perakuan Akreditasi daripada MQA.

v. Surat pengesahan Kelas Pertama (jika tidak dicatatkan perkataan "Kelas Pertama" pada Ijazah)

 

Nota :
i) Salinan dokumen sokongan hendaklah disahkan oleh pegawai yang diberi kuasa seperti yang telah ditetapkan oleh PTPTN.

ii) Cop pengesahan hendaklah mengandungi Nama Pegawai, Jawatan dan Nama Jabatan Tempat Bertugas.
iii) Pengesahan bagi penerima biaya IPTS hendaklah dibuat di IPTS di mana penerima biaya mengikuti pengajian.

 

Kemaskini: 16/01/2014