Penangguhan Bayaran Balik Pinjaman Pendidikan


1. Permohonan lengkap penangguhan perlu dikemukakan kepada PTPTN. Permohonan yang tidak lengkap tidak
    akan diproses.
2. Kos upah dikenakan sepanjang tempoh penangguhan bayaran balik.
3. Tempoh penangguhan bayaran balik ditetapkan oleh PTPTN.
4. Permohonan penangguhan hanya akan diluluskan setelah pertukaran Ujrah dilakukan.
5. Adalah dimaklumkan penangguhan yang diberikan tidak menghalang PTPTN mengambil tindakan berikut, iaitu:-
         i)   Menyenaraikan nama peminjam di dalam rekod Central Credit Reference Information System (CCRIS).
         ii) Melaksanakan sekatan keluar negara dengan kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia. Peminjam juga
              tidak dapat memohon atau memperbaharui pasport.
        iii)  Menyalurkan nama kepada pihak ketiga lain bagi maksud pemantauan
6. Ansuran bulanan dan kos pengurusan sepanjang tempoh penangguhan adalah jumlah tertunggak yang perlu
    dibayar sebaik sahaja tempoh penangguhan tamat/batal.

 

Kriteria Penangguhan

  1. Peminjam yang telah menamatkan pengajian terdahulu dan menyambung semula pengajian secara sepenuh masa.

  2. Peminjam yang mengikuti kursus berkembar secara 2+1 atau 2+2 yang memerlukan peminjam tersebut meneruskan pengajian di luar negara.

  3. Peminjam yang menambah tempoh pengajian (Extend Semester).

  4. Peminjam yang telah menamatkan pengajian tetapi masih belum bekerja (tiada pendapatan). Tempoh maksima yang dibenarkan adalah 24 bulan dari tarikh mula bayar balik pinjaman.

  5. Peminjam yang menerima penajaan lain, Penangguhan hanya boleh dipertimbangkan setelah membayar keseluruhan jumlah tajaan yang bertindih.

  6. Peminjam yang telah dikenakan tindakan penguatkuasaan, penangguhan hanya dipertimbangkan setelah kos guaman diselesaikan.

 

Nota: Peminjam yang tidak termasuk dalam kategori di atas, tidak akan dipertimbangkan penangguhan.

 

Kemaskini: 13/10/2016